เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : 02-946-1000 LINE@YENTAFO

อิ่มสุดฟิน ลุ้นกินฟรี ฉลองครบรอบ 20 ปีเย็นตาโฟเครื่องทรงโดย อ.มัลลิการ์


🔸เมื่อสั่งชุดสุดฟิน ลดทันที 20%
🔸เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรหลังใบเสร็จ ลุ้นรางวัลกินเย็นตาโฟเครื่องทรงฟรี 1 ปี และรางวัลอื่นๆรวม33รางวัล
🔸เมื่ออร่อยกับชุดสุดฟินคุณยังเป็นส่วนหนึ่งในการบริจากให้กับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหาราชินี

📢 ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 21 กันยายน 2561 ช่องทางดังนี้
🔹หน้าร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงทุกสาขา
🔹www.facebook.com/yentafomallika
🔹www.yentafo.com

อิ่มท้อง ได้บุญ ลุ้นกินฟรี ที่ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงทุกสาขา
เริ่ม 1- 31 ส.ค.61

รางวัลลุ้นฟินกินฟรีประกอบด้วย :
รางวัลที่ 1 รับประทานเย็นตาโฟเครื่องทรงฟรี 1 ปี จำนวน 1 รางวัล (365 ชาม รวมมูลค่า 34,675 บาท)
รางวัลที่ 2 รับประทานเย็นตาโฟเครื่องทรงฟรี 6 เดือน จำนวน 1 รางวัล (180 ชาม รวมมูลค่า 17,100 บาท)
รางวัลที่ 3 รับประทานเย็นตาโฟเครื่องทรงฟรี 3 เดือน จำนวน 1 รางวัล (90 ชาม รวมมูลค่า 8,550 บาท)
รางวัลที่ 4 รับประทานย็นตาโฟเครื่องทรงฟรี 1 เดือน จำนวน 30 รางวัล (30 ชาม รวมมูลค่า 85,500 บาท)
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 145,825 บาท (เย็นตาโฟเครื่องทรงชามละ 95 บาท)

จับรางวัลที่ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น. ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีผ่านหน้าร้านทุกสาขา, www.facebook.com/yentafomallika และ www.yentafo.com ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น.
เกณฑ์การตัดสินและการแจกของรางวัล
1.ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมทุกคนต้องเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์หลังใบเสร็จและหย่อนลงกล่องชิงโชคในร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงทุกสาขา
2.ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 ถึง 31 สิงหาคม 2561
3.ผู้เข้าร่วมที่ได้รับรางวัลเกิน 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
4.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดทางบริษัทฯ จะรวบรวมใบเสร็จที่มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด
5.หลังการประกาศผู้โชคดีจากการจับรางวัล ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ผู้โชคดี จะต้องมารับรางวัลพร้อมแสดงบัตรประชาชน และหลักฐานตามที่บริษัทกำหนดเพื่อรับรางวัลตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด และผู้โชคดีจะต้องเข้ามารับรางวัลภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หากกรณีผู้โชคดียังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมารับรางวัลกับผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจำผู้ปกครองเท่านั้น
7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายหากมีกาใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
8.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554
9.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด 10.พนักงานและครอบครัวของ บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด และบริษัทในเครือไม่มีสิ้นร่วมรายการนี้