เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

 • Call : 02-946-1000 LINE@YENTAFO

📢ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรมฉลองครอบรอบ 20ปี เย็นตาโฟเครื่องทรงโดยอ.มัลลิการ์
ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ผู้โชคดี จะต้องมารับรางวัลพร้อมแสดงบัตรประชาชน และหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด เพื่อรับรางวัล และผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 21 พ.ย.2561 หากเลยจากกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับรางวัล
 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554

รางวัลที่ 1 รับประทานเย็นตาโฟฟรี 365 ชาม

 • คุณวิภา  นนทชัย

รางวัลที่ 2 รับประทานเย็นตาโฟฟรี 180 ชาม

 • คุณณัฐพล  รัตนกนกพร

รางวัลที่ 3 รับประทานเย็นตาโฟฟรี 90 ชาม

 • คุณอินทิรา  พาร์ค

รางวัลที่ 4 รับประทานเย็นตาโฟฟรี 30 ชาม

 • คุณชัชภณ สินภัทรชาติ
 • คุณปภากร ขจรธีรสกุล
 • คุณธนิตสรณ์ อัครโรจน์กิจ
 • คุณภิชาพร ภู่สมบุญ
 • คุณจตุพร สมาศิลป์
 • คุณกรรณิกา กรรณสูตร
 • คุณธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
 • คุณจุรีพร พันธุเวช
 • คุณยุทธนา กระต่ายจันทร์
 • คุณสายสุนีย์ ศรีโกมุท
 • คุณชัชนะ ชูเมือง
 • ดช.สุขกมล กำเนิดสุข
 • คุณเตชิต ศุกรนันทน์
 • คุณธนศักดิ์ เทศะกรณ์
 • คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล
 • คุณธัญจิรา ศรีนาคร
 • คุณคุณามัย พงษ์ยิ่งพิศ
 • คุณพัทน์ พฤกษาทร
 • คุณวิทยา อัครรุ่งเรืองกุล
 • คุณปองพล สะสมทรัพย์
 • คุณเกศริน สุริยงค์
 • คุณจตุธรรม แซ่ลี้
 • คุณช่อบงกช จันทร์เจ้า
 • คุณนันท์สินี ผลโพธิ์
 • คุณธีรนันท์ อนุสกุลเจิญพร
 • คุณนรากร ปินตาแก้ว
 • คุณวรัชญ์สรา อัครโรจน์กิจ
 • คุณพันธ์ศักดิ์ ทีฆสกุล
 • คุณปวริศ ปัญญาชีวนิตย์
 • คุณคีรีบูลย์ บูรณพัฒน์พงษ์